மெட்ராஸ் பாஷையின் வரலாறு

ஸ்ரீராம் சிறந்த சரித்திர வல்லுனர் மற்றும் பாரம்பரியத்தின் காவலர். மியூசிக் ஆகாடமியின் முக்கியப் பொறுப்பில் உள்ளவர்.  

Heritage walks என்ற தலைப்பில் சென்னையின் பல இடங்களுக்குச் சென்று சென்னையின் பாரம்பரியத்தை மக்கள் மனதில் நிலைபெறச் செய்தவர் . 

சென்னைத் தமிழ் பற்றி அவர் என்ன கூறுகிறார் என்று கேட்போமா? 

Sriram V.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.