குவிகம் புத்தக அங்காடி

குவிகம் பதிப்பகம் 100 புத்தகங்களுக்கு மேல் பதிப்பித்துள்ளது என்பதை அனைவரும் அறிவீர்கள்.!

அவற்றை வாசகர்களுக்கு குறைந்த விலையில் தருவதற்காக இப்போது ‘குவிகம் புத்தக அங்காடி’என்ற திட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளோம். 

அதன் விவரங்கள் கீழே  தரப்பட்டுள்ளன.

உங்களுக்குப் பிடித்தப் புத்தகங்களை வாங்கி எழுத்தாள நண்பர்களை ஆதரியுங்கள்!!

உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை அறிமுகப் படுத்துங்கள் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.