100 கவிஞர்கள் நூறு கவிதைகள் – காணொளி

மைண்ட் யுவர் மைண்ட் என்ற அமைப்பு நடத்திய நிகழ்வின் பதிவு இது. ! மிகவும் சிறப்பான நிகழ்வு கேட்டு மகிழுங்கள் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.