சேட்டை ஜேப்படியுடன் ( chat  gpt ) யுடன் ஒரு நேர் காணல் ) – நாகேந்திர பாரதி

Is ChatGPT The End Of Traditional Search Engines—Web3 Innovation - OmiSoft

தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்த இந்த நேர்காணலில் chatgpt யின் வெளிப்படைத் தன்மை என்னைக் கவர்ந்தது . அப்படியே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் . நன்றி – நாகேந்திர பாரதி 

நாகேந்திர பாரதி:

Please write a tamil poem on love

CHATGPT: 

காதல் பாடல்

பார்த்தால் கண்கள் நடுவில் உயிர் வாழும்

மற்றும் உன் நினைவுகள் என் உயிரை மூடும்

பாடாமல் பேசிப் பார்க்க முடியாத நெஞ்சம்

உன்னிடம் இருக்க வேண்டும் நேரம் காதல் நேசம்

 

நான் உன்னை காண என் வாழ்வின் மூலம்

நீ உயிரை வாழ என் காதல் வார்த்தைகளின் மூலம்

என் கண்கள் உன் கண்களை பார்க்க வேண்டும்

உன்னிடம் இருக்க வேண்டும் நேரம் காதல் நேசம்

 

போராட்டம் இன்றும் காதலின் போராட்டம்

உன் நினைவுகள் இன்றும் என் உயிருக்கு சாய்ந்தால்

என் கண்கள் உன் கண்களை பார்க்க வேண்டும்

உன்னிடம் இருக்க வேண்டும் நேரம் காதல் நேசம்

 

உன் கண்கள் உன்னை காண என் உயிர் நான் என்னை காண வேண்டும்

நீ உ

நாகேந்திர பாரதி:

Thank you

CHATGPT: 

You’re welcome! It was my pleasure to write a Tamil poem on love for you. If you have any other questions or requests, feel free to ask!

நாகேந்திர பாரதி:

What is that நீ உ at the end of the poem

CHATGPT: 

I apologize for the mistake in my previous response. The phrase “நீ உ” was mistakenly left incomplete and it has no meaning on its own. It was a typo that occurred due to an interruption in my system. Here’s the corrected version of the last stanza of the poem:

உன் கண்கள் உன்னை காண என் உயிர் நான் என்னை காண வேண்டும்

நீ உயிரை வாழ என் காதல் வார்த்தைகளின் மூலம்

 

The correct meaning of the stanza is:

“My eyes should see you, and my soul me.

You should live for me, through the words of my love.”

நாகேந்திர பாரதி CHATGPT இருவருக்குமான உரையாடல் இதற்குப் பிறகு  நிறைய நடை பெற்றது.

அவற்றை நாம் நமது அடுத்த மாதம் (ஏப்ரல் ) நடைபெற இருக்கிற குவிகம் அளவளாவல்   CHATGPT HANDS ON  நிகழ்வில் காணலாம்.!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.