நாராயணீயம் – யேசுதாஸ்

குருவாயூர் கோவிலில் மதிப்பிற்குரிய ஜேசுதாஸ் அவர்கள் நாராயணீயத்தின் நிறைவுப் பகுதியான கேசாதி பாத  வர்ணனையை நெஞ்சுருகப் பாடுகிறார்.

நமது இதயத்தை ஊடுருவும் பாடல் இது !

கேட்டு மகிழ்வோம்

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.