மேடை நகைச்சுவை – அரவிந்த் SA

இன்றைய இளஞர்கள் அரவிந்தின் ஸ்டேண்ட் அப் காமெடி என்றால் வரவேற்று அரங்கு நிறைந்த  காட்சியாக  அமைக்கிறார்கள் என்றால் அதற்குக் காரணம் இருக்கவே செய்கிறது. பாருங்கள் !

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.