கவிதைக்குள் குடும்பம் – நிலா ரவி

One response to “கவிதைக்குள் குடும்பம் – நிலா ரவி

  1. ‘கவிதைக்குள் குடும்பம்’ இருந்தாலும் அதில் மீண்டு நீந்தி, பறக்கும் இருவரில் ஒருவராய் இருக்க விழையும் ஆசையைய் தூண்டுதே கவிதை.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.