விநாயகாய நமஹ !

kuvikam:

image

ஓம் சுமுகாய நம: ஓம் ஏகதந்தாய நம:

ஓம் கபிலாய நம: ஓம் கஜகர்ணகாய நம:

ஓம் லம்போதராய நம: ஓம் விகடாய நம:

ஓம் விக்னராஜாய நம: ஓம் விநாயகாய நம:

ஓம் தூமகேதுவே நம: ஓம் கணாத்யக்ஷாய நம:

ஓம் பாலசந்த்ராய நம: ஓம் கஜானநாய நம:

ஓம் வக்ரதுண்டாய நம: ஓம் சூர்ப்பகர்ணாய…

விநாயகாய நமஹ !